Allmänna villkor

Allmänna villkor RenovEL Entreprenad AB 

Senast uppdaterad den 15 Maj 2021 (20210515) 

1. Tillämpningsområde 

1.1 Dessa villkor gäller för avtal mellan kund och
RenovEL Entreprenad AB org. nr. 559317-5655.
Till bokning av installation eller service via RenovEL: s webbplats och/ eller med RenovEL:s kundtjänst eller elektriker. Villkoren gäller för elektrikers utförande av installation som ligger inom det bokade uppdraget (elektrikertjänsten).
1.2 Med kund avses det i detta fall till den fysiska eller juridiska person som köper produkter eller tjänster från RenovEL Entreprenad AB .

2. Avgränsning och omfattning 

2.2 Villkoren är begränsade till den verksamhet som RenovEL erbjuder genom bokning av installation samt utförandet av installation som ligger inom det bokade uppdraget.

2.1 Dessa villkor gäller endast situationer där inget annat gäller på grund av tvingande lagar eller skriftliga avtal mellan parterna.

2.2 Dessa villkor är begränsad till den verksamhet och tjänster som RenovEL erbjuder. Villkoren omfattar Elektriker-tjänsten, installation, utförandet av arbete, avtal och betalning.

3. Avtalets ingående 

3.1 Avtalet anses ingånget när RenovEL Entreprenad AB
skriftligen eller muntligen har fått en bekräftelse av kundens beställning per mail, telefon eller SMS med text ́ ́JA tack, jag beställer ́ ́ eller ́ ́ jag godkänner ́ ́. När tjänsten slutförs i enlighet med beställningen upphör avtalet.

4. Villkor vid utförandet av elektrikertjänsten 

4.1 Den minsta debiteringstid är en timma plus grundkostnadsnorm. Med grundkostnadsnorm avser eventuella fördröjelser vid körning och besök som ej åligger RenovEL Entreprenad AB.

4.2 Kabeldragning ingår i allmänhet inte i installationsprocessen. Undantag gäller för beställningar som tydligt anger att kabeldragning ingår i tjänsten.
4.3 RenovEL Entreprenad AB avgifter för elektriker service och installationstid baserat på starttimmen.

4.4 RenovEL Entreprenad AB förbehåller sig rätten att anlita underleverantörer för att utföra arbete på uppdrag av RenovEL.
4.5 Om installatören anser att det är nödvändigt att vidta ytligare åtgärder för installationen, eller om installationen inte kan utföras inom det standardinstallation som anges i beställningen, tillkommer extra arbete och materialkostnader.
4.6 Utförandet av elektrikertjänsten görs endast i Sverige. 

5. Befogenheter 

5.1 RenovEL förbehåller sig rätten att neka order avseende installation.

6. Information vid distansavtal i enlighet med 2 kap. lagen om distansavtal (2005:59) 

6.1 Följande information gäller endast fysiska personer som i egenskap av konsument anlitar RenovEL för andra uppdrag än affärsverksamhet.

6.2 Om kunden, som konsument, ångrar sin beställning efter att han eller hon skickat sin beställning måste han eller hon meddela RenovEL via telefon eller e -post till info@renovel.se

6.3 Efter att ha undertecknat överföringsavtalet digitalt gäller 14 dagars ångerrätt enligt distansavtal. Om en kund som är en konsument ångrar att han anlitade RenovEL efter att ha skickat en beställning, måste han

eller hon meddela RenovEL detta skriftligen inom 14 dagar efter att ordern undertecknats.

7. Uppdragets utförandet och betalning för utfört arbete 

7.1 RenovEL åtar sig att utföra installation fackmannamässigt och i enlighet med de lagar och standarder som vid var tid gäller inom branschen för utförande av elektrikeruppdrag.
7.2 RenovEL erbjuder fasta priser på sina tjänster. Dessa priser är fastställda utifrån ett flertal faktorer såsom nedlagd tid, komplexitet, den sakkunskap, erfarenhet och de resurser som uppdraget beräknas kräva.

7.3 Om inget fast pris har avtalats mellan parterna, tar RenovEL betalt genom timdebitering på löpande räkning.

7.4 För varje utfört uppdrag debiterar RenovEL en timma som en minsta debiteringsnorm för varje utfört uppdrag, plus grundkostnadsnorm (se härom under 7.1).

8. Rotavdrag 

Om ni önskar ROT så åtar ni er att  förse RenovEL med samtliga uppgifter:  

  •   Namn på lagfaren ägare av bostaden
  •   Personnummer på lagfaren ägare 10-siffror
  •   Lägenhetsnummer 4-siffrigt.        (Enligt Skatteverket)
  •   BRF namn och ORG-nummer .
  •   Fastighetsbeteckning
  •   Ni måste vara folkbokförd på den adress arbetet ska utföras på för att kunna nyttja ROT

9. Fakturering 

9.1 Faktura för installation av elektriker ska vara betald 10 dagar efter slutfört arbete, eller enligt överenskommelse oavsett om kund är privatperson eller juridisk person, oavsett leveransgodkännande erhållits eller ej.
9.2 Vid utebliven betalning utgår påminnelseavgift, dröjsmålsränta och inkassoavgifter enligt lag.

10. Kommunikation 

10.1 Om klienten inte lämnat andra önskemål sker kommunicering via ordinarie e-post eller telefon. RenovEL åtar sig inget ansvar för felaktigheter och skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation.

11. Ansvarsbegränsning 

11.1 RenovEL ansvarar inte för fullständigheten eller riktigheten av informationen relaterad till elektriska tjänster som tillhandahålls av kunder till RenovEL. Dessutom är RenovEL inte ansvarigt för förlust eller skada som orsakats av någon annan än RenovELs egen elektriker, på grund av vilseledande, felaktig information eller funktionsstörning.
11.2 RenovEL ansvarar endast för skada som kunden lidit, förutsatt att skadan direkt orsakas av RenovELs fel eller försummelse vid utförandet av uppgiften.
8.3 Beloppet RenovEL ansvarar för ska minskas med det belopp som kunden kan få från den försäkring som kunden köpt, eller det belopp som kunden får på annat sätt eller som omfattas av avtalet, förutsatt att beloppet inte överensstämmer till försäkringsvillkoren eller villkoren och kunden enligt avtalet Rättigheter under försäkring. Kontraktet eller ansvaret är inte begränsat.
8.4 RenovEL är inte ansvarig gentemot kund för förlust eller skada som uppkommit till följd av omständigheter som ligger utanför RenovEL kontroll som man skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder man inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (force majeure).

10. Uppsägning eller frånträdande 

10.1 Kunden äger rätt att när som helst säga upp tjänsten.
10.2 Av tillämpliga avtal/offert och/eller lag följer i vilka fall RenovEL har rätt eller skyldighet att frånträda utförandet av tjänsten.

10.3 Vid uppsägning eller RenovEL frånträde måste kunden betala för det arbete som redan har utförts till och med dagen för tjänstens upphörande eller frånträdande i enlighet med dessa allmänna villkor eller i enlighet med den offert som kunden har fått. RenovEL utförande av tjänsten ska därmed upphöra.

10.4 Uppsägning av tjänsten ska ske skriftligen till RenovEL.

11. Förfarandet vid klagomål och krav mot 

RenovEL Entreprenad AB 

11.1 Krav som har samband med utförande av de tjänster som RenovEL utför inom ramen för sitt uppdrag ska framställas till RenovEL så snart som kunden har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än vad som är skälig tid efter att kunden blev varse eller borde ha blivit varse om de omständigheter på vilka kravet grundas.

12. Tvister och tillämplig lag 

12.1 Tvister med utförande av elektrikertjänst ska avgöras av svensk domstol och med tillämpning av svensk lag.
Skatteverkets regler där ni kan läsa mer om vilka arbeten som ger rätt till skattereduktion.

12 Nöjdkundgaranti 

12.1 Är du som kund inte nöjd med arbetet så är det viktigt att du kontaktar oss. Vi kommer då att se till att en av våra medarbetare kollar igenom arbetet och ser om det finns några felaktigheter. Om så är fallet så kommer vi att åtgärda det så snabbt som möjligt.